Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Sığır görmek

Genel Bilinen: Bulunduğu durumdan terakki etmeye, mala, şerefe; Semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya; Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye yahut eşinden dünyalık elde etmeye, Yükklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye, İneğin sütünü sağmak ve bunu içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe, İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarfetmemeye, İneğin kendine doğru gelmesi mübarek seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye, Öküz veya ineğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye, ısırıp boynuzları ile vurması ev halkından görülecek hiyanet ve eziyete, Sığır ve öküz boynuzu görmek çok mala nail olmaya, durumunun düzelmesine ve güzel isimle anılmaya, Sığır ya da öküzü bir ağaçta görmek yahut bunların ısırması çok günah işlediğine, Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabası arasında güven içinde olmamaya, Sığırın eti ve sütü mal ve devlete, dince güzelliğe ve hastalıktan şifa bulmaya, Sığırın iç yağı ucuzluğa, bolluk ve mala, derisi mala, Sığır, çok verimli sürülmüş araziye, Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe,zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye yahut hanımının vefat etmesine, İnekle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, inanılmayacak derecede bolluk yaşanacak bir seneye, Sığır sürüsü işlerin güçleşmesine, onları bir yere toplanmış görmek


Ruyalarda.net: Rüyada sığır görülmesi mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir sığın kesip etini dağıttığını görmesi; o kimsenin hayırlı bir işe girişeceğine ve kısmetinin açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sığırın sütünü sağdığını görmesi; o kimsenin başka birisinden helal mal alacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen sığırlar senelere delalet eder. Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir.
Sığırın başındaki beyazlık senenin başındaki şiddete, belindeki alacalık, senenin ortasındaki şiddete, kalçasındaki alacalıksa senenin sonundaki şiddet ve zahmete delalet eder.
Semiz ve tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf ve zebun sığırlar, kıtlık ve yokluk olacak senelere delalet eder. Sığır eti yediğini görmek, senedeki helal malın ifadesidir.
Denilmiştir ki, sığır, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa delalet eder. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına delalet eder.
Sığır boynuzlu ise, kocasmı men eden ve ona buğz eden bir kadına delalet eder. Eğer sığırdan süt sağılıyorsa, menfaatlı, hayırlı bir kadına delalet eder.
Eğer o sığırı sağmak istese, fakat boynuzuyla onu men etse, kocasından nefret eden cerbezeli bir kadına delalet eder. Başka birisinin o sığırı sağdığını, fakat onu men etmediğini görse sağan kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Sığır sağılıp sütünün döküldüğünü görse hanımının fesat çıkarır bir kadın olduğuna delalet eder.
Sığırı cima ettiğini gören kimse ummadığı ve asla hatırına getirmediği derecede bolluk bir seneye erişir.
Sığırın karın ve işkembesi o sene içerisinde kıymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa delalet eder.

İneğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe olur.
Bir inek satın aldığını gören kimse yeni kurulmuş bir müesseseye memur olur.
Kendi evinde, buzağısını emdiren bir ineğin olduğunu görse, kendi kızına pezevenklik eden bir hanıma delalet eder.
Bir köle efendisinin ineğini sağdığını görse, o köle efendisinin hanımı ile evlenir ve dünya ona teveccüh eder.
Bir sığır bulduğunu gören kimse, şerefli bir kimseden sanat öğrenir. Eğer bekar ise mübarek bir kadınla evlenir.
Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, sa-liha ve şerefli hir kadınla evlenir. Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur.
Maruf bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete nail olur, endişe ve üzüntüden halas olur.
Evine sığır girip kendisini boynuzladığmı görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur.
Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir. İnsanlar arasında güzel isimle yad edilir.
Sığır ve öküzü bir ağaçla doğduğunu görse, Allah indinde çok günah sahibi kimselerden olduğuna delalet eder. Onları ısırdığını görse, yine tabir aynıdır.
Öküz ve sığırın kendisini tırmaladığını görse, sığırın tırmaladığı miktarca hasta olur.
Üzerine sığırın sıçradığını gören kimseye, şiddet ve ukubet erişir ve öldürülmesinden korkulur. Üzerine bir öküzün düştüğünü gören kimse, o sene içerisinde vefat eder.

Siyah bir sığıra bindiğini veyahut sığırın, evine girmesiyle onu evine bağladığını gören kimseye sevinç, hayır ve ihsan erişir ve kendisinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır. Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.
Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek, ızdıraba, seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım ma'ruf insanlara delalet eder.
Tamamen yüzülmüş sığır, akrabadaki musibete, yarısı yüzülmüş sığır, kız kardeş veya kızdaki musibete, dörtte biri yüzülmüş sığır hanımdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüş ise diğer akraba-lardaki musibete delalet eder.
Sığırların, şehir ve kasabaya birbirinin arkası sıra girdiğini, sayılarının da belli olduğunu görmek, gelecek senelere delalet eder. Sığırlar yağlı ve semiz iseler, gelecek senelerin genişlik ve bolluğuna, zayıf idiyseler kıtlığa, bazısı semiz bazısı da zayıf idiyse, o halde bakılmalıdır: Eğer önde gelen sığır semizse, bolluk senenin önce geleceğine, önde gelen zayıfsa kıtlık senenin önce geleceğine delalet eder.
Eğer hepsi de eşit olarak geliyoıiarsa ve şehirde de deniz varsa ve o zaman da gemilerin gelme zamanına tesadüf ediyorsa, sığırların ade-dince şehre gemi gelir. Eğer gemi zamanı değilse, sığırların başları gibi fitnenin şehre girmesine delalet eder.
Sığırların renkleri sarı ise, insanlar üzerine gelecek bir hastalıktır.
Eğer renkleri muhtelif, boynuzları çirkinse ve insanlar onlardan ürker ve onlann ağız ve burunlarından ateş ve duman çıkarsa, asker ve orduya, yahut evlerinin önü ve sahalarına kadar gelmiş düşmana delalet eder.
Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye delalet eder. İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar.
Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verilse bir çocuğu dünyaya gelir.
Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sığır sürüsünü görse, yahut o sığırlar bir yere girse veya çıksalar, eğer o sığırların rengi sade sarı veya kızıl ise o mevzide zuhur edecek hastalığa, renkleri muhtelif ise yine senelere delalet eder.
Bir sığıra sahip olduğunu görse, ucuzluk ve bolluk seneye, sığır yüklü ise ucuzluk ve bolluğun daha fazla olmasına delalet eder.
Bir kimse bir sığırı iple tuttuğunu görse, güzel ahlaklı ve dindar bir kadınla evlenir.
İneğe bindiğini gören kimsenin hanımı vefat eder ve ondan miras alır. Bazı tabirciler, o kimse evlenir veya yatağına almak için bir cariye alır, demişlerdir. Yahut o ineğin zayıflık ve semizliği nisbetinde zengin veya fakir olur.
Sultana bir sığır hediye ettiğini gören, bir kavim hakkında sultana koğuculuk yapar. Sultan, hediyesini kabul ederse o kimsenin koğu-culuğunu da işitir.
Kabul etmezse, o kavim selamet bulur, kurtulur.
Sığır eti veya sütünü yediğini gören kimse mal ve devlete ve dince ziyadeliğe erişir, hasta ise Allah ona şifa verir.
Sığırın iç yağını yediğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur. Sığır yağı yediğini görenin malında fazlalık olur.
Kendisine sığır derileri verildiğini gören kimse sultandan veya sultanın memurundan mal alır. Kendisinden sığır derileri alındığım gören kimse Sultana bir mal ödemekle yükümlü olur. Kendisinin birtakım sığır derilerine sahip olduğunu görse, sultan veya şerefli birisi tarafından eline mal geçer.
Bazan sarı sığır, miras yüzünden şer ve şiddete delalet eder.
Sığır, çok bereketli sürülmüş bir araziye delalet eder.
Sure-i Bakara'da beyan edilen »Benî İsrail» sığırını görmek, ona sahip olan kimse için kati sebebiyle fitneye, yahut rüya sahibinin, o sığırı gördüğü şehirde bir alametin çıkacağına delalet eder. Rüyayı gören, anasına itaatsiz ise, ona itaat eder.
Etini yemek için yabanî sığırı boğazladığını gören kimse, güzel bir kadın tarafından mal sahibi olur.


Seyyid Süleyman: Rüyada vahşi sığır görenin eline, mal ve ganimet geçer. Vahşi sığırın derisi, başı ve eti malla tabir olunur. Dişisi; zevceye, yavrusu; çocuğa işaret eder. Bir rivayete göre başı, talih ve kudretle yorumlanır.
Ebu Said'ül Vaaz ve Kirmani diyorlar ki: Rüyasında vahşi inek bulan ve etinden yiyen güzel bir kadından mal temin eder. Avlamak maksadı olmaksızın vahşi bir sığıra ok veya kurşun attığını gören, bir kadına iftira eder. Vahşi bir sığırı avlamak için kurşun yahut ok atıp isabet ettiren, mal ve ganimet kazanır. Attığı kurşunu isabet ettiremeyen, arzusuna kavuşamaz.
İbn-i Şirin sığır derisini mal ve zahireyle tevil ediyor.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Semiz sığır eti satın alan, zengin bir kadınla evlenir. Bir sığırın kendisine doğru geldiğini gören, mübarek bir yıl geçirir. Sığırın arkasını dönüp gtmesi, o senenin iyi olmayacağına işaret eder. Bir sığırın arkasından düştüğünü gören, müşkül, sıkıntılı bir yıl yaşar. Sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzladığını gören, ailesinin ihanetine uğrar.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Sığır, izzet ve helal maldır. Semiz sığır zengin, zayıf sığır fakir zevcedir. Yeşil sığır, dindar kadındır.
El Salimi diyor ki: Bir sığırın evine girdiğini gören, padişah veya yardımcıları sayesinde mal elde eder. Sığırı yularından tutup götüren, ahlaklı, dindar bir kadınla evlenir.
Kendisine sığır eti, yağı yahut sütü getirildiğini görenin şeref ve makamı artar. Hasta ise, iyileşir.